Akademie věd ČR - Akademie věd ČR

Vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast


SSČ AV ČR, v.v.i.
Národní 1009/3
110 00 Praha 1
Tel.: +420 221 403 111

 

IČ: 60457856

DIČ: CZ60457856

 

ID datové schránky:

6vtfr9w

Důležité odkazy

gs_logo_w256.jpg23_6_11_Letni_skola_pamatnik_Vitkov_foto_skys_x26x_resize.jpgMazanek_logo.pnglvicek.png

 

Aktuální projekty

Academic TTO
Cílem projektu je připravit a implementovat dlouhodobě udržitelný systém budování expertních kapacit pro transfer znalostí a technologií v rámci Akademie Věd ČR. Půjde zejména o poskytování podpory v oblasti koordinace uplatňování výsledků vědy a výzkumu v praxi a otázek spjatých s ochranou duševního vlastnictví v podobě analýz, stanovisek a konzultací včetně systémových.
Akademické předškolní centrum - APC
Akademie věd ČR má velký zájem na udržení kontaktu vysoce kvalifikovaných zaměstnanců pracovišť AV ČR s vývojem v dané profesi také v období po narození dítěte, což souvisí i s možností rychlejšího návratu zpět do pracovního procesu. Akademičtí pracovníci mohou využívat služeb Akademického předškolního centra (APC), jehož třídy se nacházejí na Praze 1 a na Praze 8.
Dubová alej II
Cílem projektu je revitalizace a obnova aleje v zámeckém parku v Třešti a její uchování pro další generace, stabilizace stromů a zajištění provozní bezpečnosti v jejich okolí. Celkovým cílem je tedy obnova a regenerace další části zámeckého parku. Projekt tak navazuje na předchozí již zrealizované projekty, zejména na projekt Revitalizace dubové aleje v zámeckém parku v Třešti.
EURAXESS Česká republika
EURAXESS Česká republika je členem celoevropské sítě EURAXESS a v souladu s jejím posláním naplňuje svůj hlavní cíl, kterým je podpora mobility vědecko-výzkumných pracovníků. Poskytuje individuální informační, konzultační a asistenční služby, provozuje portál věnovaný vědecké mobilitě, organizuje vzdělávací semináře věnované této problematice.
EURAXESS T.O.P. II
Cílem projektu je pokračovat a rozšířit spolupráci mezi jednotlivými členy celoevropské sítě EURAXESS. Jedná se především o navázání užší spolupráce se zastupitelskými úřady mimo Evropu, vytvoření komunikačního kanálu mezi výzkumníky z třetích zemí a EURAXESS centry v Evropě a konečně navázání spolupráce s vědeckými organizacemi a univerzitami mimo Evropu.
Jarní exkurze do světa vědy
Exkurze na vybraných ústavech Akademie věd ČR se zaměřují na studenty středních škol, kteří chtějí navštívit výzkumná pracoviště AV ČR a seznámit se s českou vědou.
Letní škola soudobých dějin
Cyklus přednášek a seminářů, jejichž cílem je představit pedagogům základních a středních škol nejnovější trendy a interpretační přístupy v oblasti soudobých dějin. Letní škola soudobých dějin je akreditována v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR .
Management vědy
Záměrem projektu je pomoci manažerům z pracovišť AV ČR orientovat se v často složitém legislativním a ekonomickém prostředí a osvojit si hlubší znalosti o řízení lidských zdrojů, finančním řízení, legislativě, evropských finančních mechanismech pro podporu vědy a výzkumu, a to formou desetiměsíčního semináře.
Miniškolka Creative Brno
Jedná se o již vybudovanou soukromou mateřskou školu v Brně, v níž má SSČ AV ČR na základě smlouvy rezervovánu část kapacity pro děti rodičů zaměstnaných na pracovištích AV ČR v lokalitě Brna.
Nebojte se vědy
Tradiční cyklus přednášek pro středoškolské studenty a jejich pedagogy se zaměřením na oblast živé a neživé přírody; přednášky z cyklu Ejhle, člověk! se věnují humanitním vědám.
Otevřená věda - Hledáme mladé vědce
Projekt Otevřená věda III - popularizace přírodovědných a technických oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti vytváří talentovaným středoškolským a vysokoškolským studentům takové podmínky, aby byl podchycen jejich zájem o technické a přírodovědné obory a byli motivováni k volbě vědecké kariéry.
Redakce vědy
Cílem projektu je prostřednictvím Redakce vědy ČT informovat o aktuálním dění v nejrůznějších vědních oborech, o nejnovějších objevech, vědeckých osobnostech apod. na ústavech Akademie věd ČR.
Soutěžní přehlídka popularizace vědy SCIAP
Soutěžní přehlídka popularizace vědy SCIAP má za cíl pravidelné hodnotit a představovat aktivity popularizátorů vědy, umožnit jejich setkávání a výměnu informací i zkušeností. Soutěž probíhá v kategoriích: expozice, periodikum, audio či audiovizuální pořad, internet a ostatní.
Škola českého jazyka a literatury
Cílem vzdělávacího kurzu je pomoci pedagogům českého jazyka a literatury základních a středních škol zorientovat se v nových trendech v oblasti gramatiky, prózy a poezie. Škola českého jazyka a literatury je akreditována v systému DVPP Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.
Třetí dimenze
Český rozhlas Leonardo, Akademie věd ČR a časopis Vesmír pořádají cyklus diskusních večerů, jejichž tematický záběr pořadu sahá od technologie, medicíny, astronomie nebo historie až po obecnější otázky na hranici filosofie.
Týden mozku
Cyklus přednášek, na nichž odborníci představují nové objevy a trendy ve výzkumu mozku a informují o pokroku v oblasti neurověd i léčbě mozkových onemocnění. Akci pořádá Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.
Týden vědy a techniky AV ČR
Největší vědecký festival v České republice, který Akademie věd ČR pořádá spolu s partnerskými organizacemi. Festival je určen široké veřejnosti, primárně však studentům středních škol, kteří mohou navštívit přednášky, výstavy, exkurze, vědecké kavárny, promítání dokumentárních filmů, nahlédnout do vědeckých pracovišť, laboratoří a knihoven a poznat, „jak se dělá věda“.
Věda fotogenická
Projekt Věda fotogenická je interní projekt Akademie věd ČR, v rámci kterého je vyhlášena fotografická soutěž pro všechny akademické zaměstnance. Výstupem projektu je výstava soutěžních fotografií a oficiální reprezentativní kalendář AV ČR.
Věda pro život
Webové stránky www.vedaprozivot.cz jsou portálem, který přibližuje vědu z oblasti základního i aplikovaného výzkumu. Návštěvníci zde najdou informace o bádání, úspěších a životě vědců z Akademie věd ČR nebo časovou osu, která shrnuje vědecké objevy, jež změnily svět.